Referat af ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
Jens T. Liendgaard blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og således lovlig.
Metin L. Aydin blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretningVi troede, at verden blev normal igen efter corona – det gjorde den ikke, og på flere måder blev den mere ustabil, mest udtalt gennem Putins invasion i Ukraine. Det medførte nye flygtningestrømme, og vi støttede op om flere indsatser med økonomisk støtte, ca. 50.000 kr., til forskellige NGO’ers arbejde. I løbet af det forgangne år har vi desuden medvirket ved 3 stormøder med ukrainske flygtninge om muligheden for at starte selvstændig virksomhed, samt flere solomøder med potentielle iværksættere. For ukrainerne gælder imidlertid det særlige at mange er eneforsørgende kvinder, og mange af dem er ikke i en position, hvor de vover at gamble med deres overførselsindkomst, og de er således fortsat for sårbare til at tage springet.Gennem året har vi anslået haft kortere eller længerevarende kontakt med 25-30 iværksættere, nogle om praktiske udfordringer som at få en bankkonto, oprette CVR nr. etc., andre med en mere håndholdt mentorindsats. Aktuelt har vi mellem 5-10 iværksættere/mentees i gang.Vi har fået et nyt medlems-/foreningssystem Unioo, som kommer til at lette bestyrelsesarbejdet samt kassereropgaven i forhold til især opkrævning af kontingent ved vores medlemmer. Systemet kan desuden organisere bestyrelseskommunikation og dokumenter.Som et led i vores outreach til andre NGO’er har vi deltaget i et arrangement under DFUNK – dansk flygtningehjælps ungdoms Fremtidsakademi hvor vi talte med et antal unge om iværksætteri og egen virksomhed.Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen gennem året. Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af foreningens regnskab
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent – Kontingentet foreslås fastholdt.
Kontingentet blev fastholdt.

5. Godkendelse af næste års budget
Budgettet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag – Der er ikke indkommet nogle forslag.
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter
Der skal vælges 6 til bestyrelsen og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen består af følgende:
Metin Lindved Aydin, formand (på valg – genopstiller)
Jens T. Liendgaard, kasserer (på valg – genopstiller)
Michael Flintholm (Ikke på valg)
Rolf Olsen (på valg – genopstiller)
Klaus Risom (Ikke på valg)

7.1 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – 2-årig periode: Metin Lindved Aydin, Jens T. Liendgaard og Rolf Olsen blev valgt.
7.2 Valg af 2 suppleanter (1 og 2 suppleant): Ingen.

8. Valg af revisor
Søren Møller Madsen blev valgt.

9. Eventuelt

  • Tlf. nr. kommer tilbage på hjemmeside.
  • 3 ugers møderne rykkes forsøgsvist til 20-21:00
  • Jens laver ramme for møderne